tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PROJEKT OWCA/Logo RPO.jpg

 

Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Projekt polega na powstrzymaniu zjawiska wtórnej sukcesji na cennych przyrodniczo obszarach małopolskich Karpat (Parki Krajobrazowe, Obszary chronionego krajobrazu, Zespoły przyrodniczo krajobrazowe oraz Natura 2000) poprzez prowadzenie wypasu owiec na ok. 3 tys. ha. Najważniejszym elementem projektu jest trzyletni kontrolowany i sterowany wypas owiec na wytypowanych 3 tys. ha, co pozwoli na ochronę gatunkową 5 siedlisk objętych ochroną, 13 gatunków flory, 12 gatunków fauny i jednego gatunku grzybów. Planowana jest budowa 3 bacówek edukacyjnych, w których będzie można zapoznać się z ideą czynnej ochrony siedlisk, chronionymi gatunkami oraz kulturą i tradycją pasterską.
W pozostałych lokalizacjach umiejscowione zostaną tablice informacyjne opisujące siedliska i cenne gatunki na nich występujące. Projekt zakończy monitoring siedlisk, który zweryfikuje skuteczność i trwałość podejmowanych działań w odniesieniu do zagrożonych siedlisk, co da możliwość stworzenia tzw. dobrych praktyk wypasowych i replikowania działań na większych obszarach Małopolski. Uzupełnieniem projektu będzie zakup niezbędnego wyposażenia służącego monitoringowi siedlisk w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu, szkolenia baców, konferencje otwierające i zamykające, a także publikacje projektowe.

 

 

Zadania i działania realizowane w projekcie

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza w fazie przygotowawczej i końcowej projektu
 2. Konferencje (przed rozpoczęciem projektu i po zakończeniu)- http://www.zpkwm.pl/aktualnosc/items/konferencja-malopolska-na-wypasie.html
 3. Zakup sprzętu technicznego niezbędnego do działań monitoringowych
 4. Wykonanie i prowadzenie edukacyjnej strony internetowej projektu
 5. Promocja projektu - publikacje projektowe i materiały promocyjne projektu
 6. Szkolenia dla Baców
 7. Prowadzenie wypasu owiec na obszarze 3 tys. ha wraz z wraz z usunięciem niepożądanej roślinności na powierzchni 600 ha
 8. Nadzór merytoryczny nad wypasem i bieżąca współpraca z bacami
 9. Budowa obiektów infrastruktury pasterskiej (trzech bacówek) wraz z elementami małej architektury (ławki, zadaszenia, stoły, ławo-stoły, schodki, kosze na śmieci i inne)
 10. Zakup tradycyjnego wyposażenia bacówki
 11. Stworzenie w bacówkach mini-centrów edukacji ekologiczno-kulturowych
 12. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych we wszystkich obszarach wypasowych wraz z mapą Karpackiego szlaku pasterskiego

 http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Wypas-owiec-pozwoli-zachować-krajobraz-parków-w-Małopolsce,10918.html

https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/inne/bacowie-dostana-doplaty-w-malopolsce-ruszy-specjalna-akcja,263.html

 

tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PROJEKT OWCA/0.JPG

tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PROJEKT OWCA/1.jpg

tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PROJEKT OWCA/3.20 Gliczarow Gorny. Jarzabek (35).JPG

tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PROJEKT OWCA/3.7 Olcza. Gawlakow Wierch. Gawlak Jan (14).JPG

tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PROJEKT OWCA/4.3 Lomnica. Zywczak (6).JPG

tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PROJEKT OWCA/4.8. Wojkowa, Powroznik (5).JPG

Malopolska

Oddział Stary Sącz - ParkiGaleria


image167.jpg
phyllitis_scolopendrium_01.jpg
niemcowa2.jpg
grupa-borsuka.jpg

Informacja turystycznaZnajdź nas na

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense