ODDZIAŁ TARNÓW


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego obejmuje między innymi trzy parki krajobrazowe położone na południe i zachód od Tarnowa funkcjonujące dawniej jako Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie a obecnie nadzór nad nimi sprawuje ZPKWM oddział Tarnów. Są to: Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy
i Park Krajobrazowy Pasma Brzanki utworzone w 1995r. oraz Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy utworzony w 1997r. Łączna ich powierzchnia wynosi 47 223 ha.
Swoim obszarem obejmują kolejno: zachodnią część Pogórza Ciężkowickiego, zachodnią część fałdu Brzanka – Liwocz, ostro odgraniczającego się od otoczenia oraz fragment pogórza Wielickiego, zwanego również Wiśnickim. Z budową geologiczną tego obszaru związane jest występowanie licznych skałek piaskowcowych. Teren  charakteryzuje się licznymi tworami, odsłonięciami skalnymi i głęboko wciętymi dolinami rzek. Stosunkowo licznie występują tu źródła wód siarczkowych. Parki odznaczają się wysoką bioróżnorodnością, cennymi przyrodniczo zbiorowiskami roślinnymi z wieloma gatunkami chronionymi oraz dużą lesistością. Oprócz niewątpliwych wartości przyrodniczych obszar cenny jest ze względu na walory kulturowe: zabytkowe układy urbanistyczne Lipnicy Murowanej i Nowego Wiśnicza, historyczne obiekty architektoniczne jak Zamek Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu oraz Dworek Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Piękno krajobrazów tych okolic tworzy także tradycyjny mozaikowy układ pól uprawnych. Ponadto na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego funkcjonuje ogólnodostępny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Polichtach. Na terenie Parków znajdują się rezerwaty przyrody z których najbardziej znanym jest „Skamieniałe Miasto”.

Oddział w Tarnowie sprawuje nadzór nad  siedmioma Obszarami Chronionego Krajobrazu, są to: Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Jastrząbsko - Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły, Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, Radłowsko – Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense