ODDZIAŁ STARY SĄCZ


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego obejmuje między innymi dwa parki krajobrazowe położone na południe i zachód od Nowego Sącza, są to kolejno Popradzki Park Krajobrazowy utworzony w 1987 r. o powierzchni 54 392,7 ha  będący jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce i Park Krajobrazowy Beskidu Małego utworzony w 1998 r. leżący częściowo w woj. małopolskim zajmując 9 049,4 ha. Celem istnienia Parków jest kompleksowa ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych, uzdrowiskowych i turystycznych regionu. Wśród czynników przyrodniczych wiodącą cechą w krajobrazie Popradzkiego Parku jest rzeźba terenu charakterystyczna dla Beskidu.  Centralne położenie w Popradzkim Parku Krajobrazowym zajmuje Dolina Popradu oddzielająca dwa główne pasma górskie Beskidu Sądeckiego - pasmo Radziejowej i pasmo Jaworzyny Krynickiej. Niewątpliwym walorem Parku są źródła wód mineralnych, których złoża ocenia się na blisko 20% zasobów tych wód w Polsce. Prawie 70% jego powierzchni zajmują lasy, a tylko 27% użytki rolne. W wyniku prac nad utworzeniem paneuropejskiego zintegrowanego systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego kontynentu jako całości, czyli Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET (European Ecological Network), obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego uzyskał najwyższą rangę w waloryzacji terenów chronionych. Stanowi on w Krajowej Sieci ekologicznej obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym z biocentrami i strefami buforowymi. Rzeka Dunajec uznana została za korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym.
Park Krajobrazowy Beskidu Małego zajmuje obszar 25 589,4 ha. Po reformie administracyjnej w 1999 r. część Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (9 049,4 ha) znalazła się w województwie małopolskim. Teren Parku charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, gęstą siecią rzeczną oraz występowaniem dużej ilości jaskiń, skałek i schronisk podskalnych. Ciekawostką jest występowanie w partiach grzbietowych regla dolnego krzywulcowych buczyn karpackich. Warte zobaczenia są kościoły i kaplice z XVII i XVIII w.
Oddział w Starym Sączu sprawuje nadzór nad Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, który zajmuje największą powierzchnię pośród OCHK małopolski. 
 
Malopolska

Oddział Stary Sącz - ParkiGaleria


zuk-gnojarz.jpg
klokoczka-poludniowa.jpg
zaba-wodna-2.jpg
img_0563.jpg

Informacja turystycznaZnajdź nas na

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense